DIỄN ĐÀN TRỌNG TÀI QUỐC GIA

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Dynamic Network Services, Inc. v. CONG TY TNHH THIET BI AN NINH LE VO

Số Khiếu Nại: FA1905001842191

 

CÁC BÊN

Nguyên Đơn là Dynamic Network Services, Inc. (“Nguyên Đơn”), đại diện bởi Andrea Anderson of Holland & Hart LLP, Colorado, Hoa Kỳ. Bị Đơn là CONG TY TNHH THIET BI AN NINH LE VO (“Bị Đơn”), đại diện bởi Vơ Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ VÀ TÊN MIỀN TRANH CHẤP

Tên miền đang tranh chấp là <thanhtoandyndns.com>, được đăng ký với Công ty TNHH P.A. Việt Nam.

 

BAN HỘI THẨM

Người ký tên dưới đây chứng nhận rằng người này đã hành động độc lập và công bằng, và không có mâu thuẫn đã xác định nào khi đóng vai trò là Thành Viên Ban Hội Thẩm trong vụ kiện này theo sự hiểu biết tốt nhất của mình.

 

Duc T. Dang là Thành Viên Ban Hội Thẩm.

 

LỊCH SỬ THỦ TỤC

Nguyên Đơn đã nộp Khiếu Nại điện tử cho Diễn Đàn vào ngày 08 tháng 05 năm 2019; Diễn Đàn đă nhận được khoản thanh toán vào ngày 08 tháng 05 năm 2019.

 

Vào ngày 11 tháng 05 năm 2019, Công ty TNHH P.A. Việt Nam đã xác nhận bằng email với Diễn Đàn rằng tên miền <thanhtoandyndns.com> đã được đăng ký với Công ty TNHH P.A. Việt Nam và Bị Đơn là người đăng ký hiện tại của tên đó. Công ty TNHH P.A. Việt Nam đã xác minh rằng Bị Đơn bị rằng buộc bởi thỏa thuận đăng ký của Công ty TNHH P.A. Việt Nam và do đó đã đồng ý giải quyết các tranh chấp về tên miền do các bên thứ ba đưa ra theo Chính Sách Giải Quyết Tranh Chấp Tên Miền Thống Nhất của ICANN (“Chính Sách”).

 

Vào ngày 15 tháng 05 năm 2019, Diễn Đàn đã gửi Khiếu Nại và tất cả các Phụ Lục, gồm cả Thông Báo Bằng Văn Bản về Khiếu Nại, đặt ra thời hạn ngày 04 tháng 06 năm 2019 mà Bị Đơn có thể nộp Trả Lời cho Khiếu Nại chậm nhất vào ngày đó, thông qua email tới tất cả các thực thể và cá nhân được nêu trong bản đăng ký của Bị Đơn với vai trò là người liên hệ về kỹ thuật, hành chính, và lập hóa đơn, và tới postmaster@thanhtoandyndns.com. Ngoài ra cũng vào ngày 15 tháng 05 năm 2019, Thông Báo Bằng Văn Bản về Khiếu Nại, thông báo cho Bị Đơn về các địa chỉ email đã gửi và thời hạn Trả Lời, đã được chuyển cho Bị Đơn qua thư và fax, tới tất cả các thực thể và cá nhân được nêu trong bản đăng ký của Bị Đơn với vai trò là người liên hệ về kỹ thuật, hành chính, và lập hóa đơn.

 

Câu Trả Lời đã được nhận và xác định đă hoàn thành vào ngày 25 tháng 05 năm 2019. Tài Liệu Nộp Bổ Sung của Bị Đơn đã được nhận vào ngày 04 tháng 06 năm 2019, được nộp bởi Ông Vo Thien Hien của Apolo Lawyers với tư cách là luật sư của Bị Đơn.

 

Vào ngày 29 tháng 05 năm 2019, theo yêu cầu của Nguyên Đơn muốn giải quyết tranh chấp bởi Ban Hội Thẩm một thành viên, Diễn Đàn đã chỉ định Duc T. Dang là Thành Viên Ban Hội Thẩm.

 

Sau khi xem xét hồ sơ thông tin trao đổi, Ban Hội Thẩm Hành Chính ("Ban Hội Thẩm") thấy rằng Diễn Đàn Trọng Tài Quốc Gia đã miễn trừ trách nhiệm của mình theo Đoạn 2(a) của Các Quy Tắc về Chính Sách Giải Quyết Tranh Chấp Tên Miền Thống Nhất (“Các Quy Tắc”) "để sử dụng hợp lý các phương tiện sẵn có được tính toán nhằm hoàn tất việc thông báo thực sự tới Bị Đơn" thông qua việc nộp Thông Báo Bằng Văn Bản và Điện Tử, theo quy định tại Quy Tắc 1 và Quy Tắc 2.

 

SỰ ĐỀN BÙ ĐƯỢC YÊU CẦU

Nguyên Đơn yêu cầu chuyển tên miền từ Bị Đơn cho Nguyên Đơn.

 

TRANH CHẤP CỦA CÁC BÊN

A. Nguyên Đơn

Nguyên Đơn vận hành ứng dụng Internet và công nghiệp tối ưu hóa dịch vụ đám mây. Nguyên Đơn có các quyền với nhăn hiệu DYN trên cơ sở đăng kư nhăn hiệu với Pḥng Sáng Chế và Nhăn Hiệu Hoa Kỳ (“USPTO”) (đăng kư số 4,063,058, ngày 29 tháng 11 năm 2011). Xem Compl. Ex. B. Nguyên Đơn cũng có các quyền với nhăn hiệu DYNDNS trên cơ sở đăng kư nhăn hiệu với USPTO (Đăng kư số 3,879,636, ngày 23 tháng 11 năm 2010). Xem tại Compl. Ex. B.

 

Tên miền <thanhtoandyndns.com> của bị đơn trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhăn hiệu DYNDNS bởi tên miền này hoàn toàn cấu thành nhăn hiệu DYNDNS của Nguyên Đơn, và thêm cụm từ mô tả “thanhtoan” và tên miền cấp cao dùng chung “.com” (“gTLD”).

 

Bị Đơn không có các quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với tên miền <thanhtoandyndns.com>. Bị Đơn không được quyền sử dụng nhăn hiện DYNDNS của Nguyên Đơn và không được biết đến bởi tên miền đang tranh chấp. Xem Compl. Ex. A. Bên cạnh đó, Bị Đơn không sử dụng tên miền đang tranh chấp liên quan đến việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ thật sự hoặc cho việc sử dụng chính đáng và phi thương mại hợp pháp bởi lẽ tên miền đang tranh chấp của Bị đơn chuyển tới một trang web lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin người dùng. Xem Compl. Ex. L.

 

Bị Đơn đă đăng kư và sử dụng tên miền <thanhtoandyndns.com> với ư đồ xấu bởi lẽ Bị Đơn cố gắng thu hút, v́ lợi ích thương mại, người dùng đến tên miền đang tranh chấp nơi mà Bị Đơn tổ chức một kế hoạch lừa đảo. Xem Compl. Ex. L. Cuối cùng, Bị Đơn đă có nhận biết thực tế về nhăn hiệu DYNDNS của Nguyên Đơn trước khi đăng kư tên miền đang tranh chấp.

 

B. Bị Đơn

Bị Đơn đă nộp một bản trả lời vào ngày 25 tháng 05 năm 2019 và một bản trả lời bổ sung vào ngày 04 tháng 06 năm 2019. Ban Hội Thẩm lưu ư rằng Bị Đơn đă đăng kư tên miền <thanhtoandyndns.com> vào ngày 08 tháng 11 năm 2018. Xem Compl. Ex. A.

 

Việc đăng kư một nhăn hiệu của Nguyên Đơn với USPTO là không đủ điều kiện để được bảo hộ nhăn hiệu tại Việt Nam. Hơn nữa, Bị Đơn không đăng kư và sử dụng tên miền <thanhtoandyndns.com> với mục đích xấu bởi lẽ trang web được chuyển đến không được liên kết với một máy chủ. Bên cạnh đó, Bị Đơn không t́m kiếm để bán tên miền cho Nguyên Đơn hoặc đối thủ cạnh tranh của Nguyên Đơn, và Bị Đơn sử dụng tên miền cho việc kinh doanh hợp pháp của ḿnh.

 

CÁC PHÁT HIỆN

Nguyên Đơn có các quyền đối với (i) nhăn hiệu DYN trên cơ sở đăng kư nhăn hiệu với USPTO (đăng kư số 4,063,058, ngày 29 tháng 11 năm 2011), và (ii) nhăn hiệu DYNDNS trên cơ sở đăng kư nhăn hiệu với USPTO (Đăng kư số 3,879,636, ngày 23 tháng 11 năm 2010). Hai nhăn hiệu này được đăng kư trước ngày Bị Đơn đăng kư tên miền <thanhtoandyndns.com>. Nguyên Đơn vận hành ứng dụng Internet và công nghiệp tối ưu hóa dịch vụ đám mây.

 

Bị Đơn, CONG TY TNHH THIET BI AN NINH LE VO, đă đăng kư tên miền <thanhtoandyndns.com> vào ngày 08 tháng 11 năm 2018, chậm hơn một số năm so với ngày mà Nguyên Đơn đăng kư nhăn hiệu với USPTO (ngày 23 tháng 11 năm 2010 và ngày 29 tháng 11 năm 2011). Tên miền <thanhtoandyndns.com> của Bị Đơn là trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhăn hiệu của Nguyên Đơn bởi lẽ nó hoàn toàn kết hợp nhăn hiệu DYNDNS trong khi thêm cụm từ mô tả “thanhtoan” (được dịch thành “pay” hoặc “payment” trong tiếng Anh) và gLTD “.com”. Bị Đơn đă đăng kư và sử dụng tên miền <thanhtoandyndns.com> với mục đích xấu bởi lẽ Bị Đơn cố gắng thu hút người dùng, với lợi ích thương mại, tới tên miền đang tranh chấp nơi Bị Đơn tổ chức một kế hoạch lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin.

 

THẢO LUẬN

Đoạn 15(a) của Các Quy Tắc hướng dẫn Ban Hội Thẩm này “quyết định về khiếu nại dựa trên các tường tŕnh và tài liệu đã nộp phù hợp với Chính Sách, Các Quy Tắc này và bất kỳ quy tắc và nguyên tắc nào theo luật mà Ban Hội Thẩm cho là có thể áp dụng.”

 

Đoạn 4(a) của Chính Sách yêu cầu Nguyên Đơn phải chứng minh từng yếu tố trong ba yếu tố sau đây để có được lệnh hủy bỏ hoặc chuyển nhượng tên miền:

 

(1)   tên miền Bị Đơn đã đăng ký trùng hoặc tương tự dễ gây nhầm lẫn với thương hiệu hoặc nhãn dịch vụ mà Nguyên Đơn có quyền lợi trong đó;

(2)   Bị Đơn không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với tên miền; và

(3)   tên miền đã được đăng ký và đang được sử dụng với mục đích xấu.

 

Trùng và/hoặc Tương Tự Dễ Gây Nhầm Lẫn

 

Nguyên Đơn đă xác lập các quyền của ḿnh với nhăn hiệu DYNDNS trên cơ sở đăng kư với USPTO (Đăng kư số 3,879,636, ngày 23 tháng 11 năm 2010). Xem Compl. Ex. B. Việc đăng kư một nhăn hiệu với USPTO là đủ điều kiện để xác lập các quyền đối với nhăn hiệu theo Chính Sách ¶ 4(a)(i). Xem DIRECTV, LLC v. The Pearline Group, FA 1818749 (Diễn Đàn ngày 30 tháng 12 năm 2018) (“Quyền sở hữu của Nguyên Đơn đối với đăng kư USPTO cho DIRECTV thể hiện các quyền của ḿnh đối với các nhăn hiệu đó cho mục đích của Chính Sách ¶ 4(a)(i).”) Nguyên Đơn cũng xác nhận các quyền đối với nhăn hiệu DYN trên cơ sở đăng kư với USPTO (Đăng kư số 4,063,058, ngày 29 tháng 11 năm 2011). V́ vậy, Ban Hội Thẩm cho rằng Nguyên Đơn có các quyền đối với nhăn hiệu DYNDNS theo Chính Sách ¶ 4(a)(i).

 

Tên miền <thanhtoandyndns.com> của Bị Đơn là trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhăn hiệu của Nguyên Đơn bởi lẽ nó hoàn toàn cấu thành nhăn hiệu DYNDNS trong khi thêm vào cụm từ mô tả “thanhtoan” và gLTD “.com”. Việc thêm các cụm từ sử dụng chung hoặc mô tả và một gLTD vào nhăn hiệu của Nguyên Đơn là không đủ điều kiện để vượt qua kiểm tra về sự tương tự dễ gây nhầm lẫn theo Chính Sách ¶ 4(a)(i). Xem Wiluna Holdings, LLC v. Edna Sherman, FA 1652781 (Diễn Đàn ngày 22 tháng 01 năm 2016) (thấy rằng việc thêm một cụm từ dùng chung và gLTD là không đủ điều kiện để phân biệt tên miền đang tranh chấp với một nhăn hiệu theo Chính Sách ¶ 4(a)(i); xem thêm The Toronto-Dominion Bank v. George Whitehead, FA 1784412 (Diễn Đàn ngày 11 tháng 06 năm 2018) (“các điểm khác biệt nhỏ giữa các tên miền và các nhăn hiệu đă đăng kư, như việc thêm các từ miêu tả hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến nhăn hiệu và gLTD, không phân biệt tên miền với nhăn hiệu được cấu thành trong đó theo Chính Sách ¶ 4(a)(i).”). Ban Hội Thẩm lưu ư rằng từ “thanhtoan” trong tiếng Việt được dịch là “pay” hoặc “payment” trong tiếng Anh, đó là một thuật ngữ mô tả. Xem Compl. Ex. H. V́ vậy, Ban Hội Thẩm thấy rằng tên miền đang tranh chấp của Bị Đơn bị trùng hoặc tương tự dễ gây nhầm lẫn với nhăn hiệu DYNDNS của Nguyên Đơn.

 

Quyền hoặc Lợi Ích Hợp Pháp

 

Nguyên Đơn chỉ ra rằng Bị Đơn không có các quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với tên miền <thanhtoandyndns.com> bởi lẽ Bị Đơn không thường được biết đến bởi tên miền đang tranh chấp và không được ủy quyền bởi Nguyên Đơn cho phép sử dụng nhăn hiệu DYNDNS. Ban Hội Thẩm thấy rằng thông tin WHOIS có thể hỗ trợ cho thấy Bị Đơn không được biết đến rộng răi bởi tên miền đang tranh chấp. Xem Amazon Technologies, Inc. v. LY Ta, FA 1789106 (Diễn Đàn, ngày 21 tháng 06 năm 2018) (bao gồm một bị đơn không có các quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với tên miền đang tranh chấp mà nguyên đơn đă xác định ḿnh không ủy quyền cho bị đơn sử dụng nhăn hiệu, và thông tin WHOIS liên quan chỉ ra rằng bị đơn không thường được biết đến bởi tên miền). Bên cạnh đó, việc thiếu sự ủy quyền sử dụng nhăn hiệu của Nguyên Đơn đă hỗ trợ phát hiện ra rằng Bị Đơn không thường được biết đến qua tên miền đang tranh chấp theo Chính Sách ¶ 4(c)(ii). Xem Indeed, Inc. v. Ankit Bhardwaj / Recruiter, FA 1739470 (Diễn Đàn, ngày 03 tháng 08 năm 2017) Bị đơn không có cả các quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền đang tranh chấp. Bị đơn không được ủy quyền để sử dụng thương hiệu của Nguyên Đơn trong bất kỳ khả năng nào. Lưu ư rằng Nguyên Đơn cung cấp thông tin WHOIS cho Bị Đơn chỉ ra rằng Bị Đơn được biết đến là “CONG TY TNHH THIET BI AN NINH LE VO” và không có thông tin nào của hồ sơ cho thấy Bị Đơn được cho phép sử dụng nhăn hiệu DYNDNS của Nguyên Đơn. Xem Compl. Ex. A. V́ vậy, Ban Hội Thẩm nhận thấy Bị Đơn thiếu các quyền và lợi ích hợp pháp đối với tên miền đang tranh chấp theo Chính Sách ¶ 4(c)(ii).

 

Tiếp theo, Nguyên Đơn cáo buộc rằng Bị Đơn không sử dụng tên miền đang tranh chấp liên quan đến việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ thật sự hoặc cho việc sử dụng chính đáng và phi thương mại hợp pháp bởi lẽ tên miền đang tranh chấp của Bị đơn dẫn tới một trang web lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin người dùng. Xem Compl. Ex. L và M. Việc Bị đơn cố gắng đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng không phải là sự cung cấp hàng hóa và dịch vụ thực sự theo Chính Sách ¶ 4(c)(i) hoặc sử dụng cho mục đích chính đáng hoặc phi thương mại hợp pháp theo Chính Sách ¶ 4(c)(iii). Xem Blackstone TM L.L.C. v. Mita Irelant Ltd., FA 1314998 (Diễn Đàn ngày 30 tháng 04 năm 2010) (“Ban Hội Thẩm nhận thấy rằng việc Bị Đơn cố gắng đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng không được coi là cung cấp hàng hóa và dịch vụ thực sự theo Chính Sách ¶ 4(c)(i) hoặc sử dụng cho mục đích chính đáng hoặc phi thương mại hợp pháp theo Chính Sách ¶ 4(c)(iii).”). Như vậy, Ban Hội Thẩm nhận thấy rằng Bị Đơn không có sự cung cấp hàng hóa và dịch vụ thực sự theo Chính Sách ¶ 4(c)(i) hoặc sử dụng chính đáng hoặc cho mục đích phi thương mại hợp pháp theo Chính Sách ¶ 4(c)(iii).

 

Đăng Ký và Sử Dụng với Mục Đích Xấu

 

Nguyên Đơn chỉ ra Bị Đơn đă đăng kư và sử dụng tên miền <thanhtoandyndns.com> với mục đích xấu bởi lẽ Bị Đơn cố gắng thu hút, cho lợi ích thương mại, người dùng đến tên miền đang tranh chấp nơi Bị Đơn tổ chức một kế hoạch lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin. Xem Compl. Ex. L và M. Việc sử dụng tên miền đang tranh chấp của Bị Đơn để chuyển hướng người dùng Internet khi t́m kiếm nguyên đơn để trục lợi có thể chứng minh việc đăng kư và sử dụng với mục đích xấu theo Chính Sách ¶ 4(b)(iv). Xem Microsoft Corporation v. Story Remix / Inofficial, FA 1734934 (Diễn Đàn ngày 10 tháng 07 năm 2017) (nhận thấy rằng việc đăng kư và sử dụng với mục đích xấu theo Chính Sách ¶ 4(b)(iv) khi bị đơn đang chuyển hướng người dùng Internet t́m kiếm nguyên đơn tới trang web riêng của ḿnh và có khả năng thu lợi nhuận). V́ vậy, Ban Hội Thẩm thấy rằng Bị Đơn đă có sự đăng kư và sử dụng với mục đích xấu theo Chính Sách ¶ 4(b)(iv).

 

Cuối cùng, Nguyên Đơn khẳng định rằng Bị Đơn đă có nhận thức thực tế và/hoặc suy luận về các quyền của Nguyên Đơn đối với nhăn hiệu DYNDNS là kết quả của việc sử dụng rộng răi nhăn hiệu trước ngày Bị Đơn đăng kư tên miền <thanhtoandyndns.com> và sử dụng nhăn hiệu trong trang web dẫn đến. Xem Compl. Ex. L. Mặc dù thành viên Ban Hội Thẩm thường không coi thông báo mang tính suy diễn là đủ cho việc phát hiện mục đích xấu, việc nhận biết thực tế về nhăn hiệu của Nguyên Đơn trước khi đăng kư là đủ điều kiện để xác định mục đích xấu theo Chính Sách ¶ 4(a)(iii). Xem Orbitz Worldwide, LLC v. Domain Librarian, FA 1535826 (Diễn Đàn ngày 06 tháng 02 năm 2014) (Ban Hội Thẩm lưu ư rằng mặc dù UDRP không công nhận ‘thông báo suy diễn’ là điều kiện đủ để xác định mục đích xấu theo Chính Sách ¶ 4(a)(iii), Ban Hội Thẩm ở đây thấy rằng nhận biết thực tế thông qua tên được sử dụng cho tên miền và việc sử dụng được tạo từ tên đó). Ban Hội Thẩm lưu ư rằng việc sử dụng một nhăn hiệu trên một trang web dẫn đến có thể chứng minh rằng bị đơn có nhận biết thực tế về các quyền đối với nhăn hiệu tại thời điểm đăng kư, v́ vậy cấu thành mục đích xấu. Xem Finex Inc. v. xu shuaiwei, FA 1760249 (Diễn Đàn, ngày 01 tháng 01 năm 2018) (Nhận biết trước của Bị Đơn là hiển nhiên từ sự nổi tiếng của thương hiệu BITFINEX của Nguyên Đơn cũng như từ việc Bị Đơn sử dụng thương hiệu trên tên miền để chuyển hướng lưu lượng internet tới một trang web là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Nguyên Đơn). V́ vậy, Ban Hội Thẩm nhận thấy rằng Bị Đơn đă có sự nhận biết thực tế về các quyền của Nguyên Đơn đối với nhăn hiệu DYNDNS theo Chính Sách ¶ 4(a)(iii).

 

QUYẾT ĐỊNH

Sau khi đã chứng minh tất cả ba yếu tố cần thiết theo Chính Sách ICANN, Ban Hội Thẩm kết luận sẽ CHẤP NHẬN sự đền bù.

 

Theo đó, Ra Lệnh CHUYỂN tên miền <thanhtoandyndns.com> từ Bị Đơn sang Nguyên Đơn

 

 

Duc T. Dang, Thành Viên Ban Hội Thẩm
Ngày:
10 tháng 07 năm 2019

 

 

 

 

 

 

Nhấp vào Đây để trở về Trang Quyết Định Tên Miền chính.

 

Nhấp vào Đây để trở về Trang Chủ của chúng tôi

 

DIỄN ĐÀN TRỌNG TÀI QUỐC GIA

 

 

 

Click Here to return to the main Domain Decisions Page.

Click Here to return to our Home Page